Author: digital

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งไปด้วยกันค่ะ

0 Comment

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิ.ย. 2563

0 Comment

นำทีมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาเรียนรู้งานที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 กุมภาพันธ์ 2563

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำโรงทานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2563

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

0 Comment