Month: October 2019

คณะดูงานจากหลักสูตรวิชาการเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนวิชา Industrial Process กระบวนการอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562· นำโดย ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

KKUPrinting_5ส

0 Comment

พวกเราชาว โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมสนุกร่วมสุข ทำกิจการ 5ส มุ่งสู่การเป็นองค์กรแบบลีน. #KKUPrinting_Smart_Lean