KKUPrinting_5ส

0 Comment

พวกเราชาว โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมสนุกร่วมสุข ทำกิจการ 5ส มุ่งสู่การเป็นองค์กรแบบลีน. #KKUPrinting_Smart_Lean

Leave a Reply