คณะดูงานจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข.

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านกระบวนการผลิต การจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562· นำโดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 5 ท่าน และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

Leave a Reply