นำทีมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาเรียนรู้งานที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 กุมภาพันธ์ 2563

0 Comment

Leave a Reply