เกี่ยวกับเรา

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มแรกได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อให้บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิวัฒนาการมาจากศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ มีที่ทำการเริ่มต้นที่อาคารห้องสมุด (ชื่อเดิม) จากความสำเร็จในการดำเนินงานและวางรากฐานที่มั่นคงจาก บริหารและบุคลากรในรุ่นแรกๆ และรุ่นต่อๆ มา โรงพิมพ์จึงได้เติบโตและมีเงินเพียงพอในการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ซึ่งนับได้ว่าการเติบโตและก้าวหน้าของโรงพิมพ์นั้นมาจากบุญคุณคุณูปการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรโรงพิมพ์จากยุคก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน